ขั้นตอนการกรอกใบสมัคร

อ่านประกาศรับสมัครสอบ

กรอกข้อมูลใบสมัคร
1 มี.ค. 63 - 30 เม.ย. 63

พิมพ์ใบแจ้งชำระเงิน
1 มี.ค. 63 - 4 พ.ค. 63
ชำระที่ ธ.กรุงไทย และตรวจสอบสถานะการสมัครสอบ

พิมพ์ใบสมัครตั้งแต่
หลังกรอกคะแนนวิชาการ เป็นต้นไป


ขั้นตอนที่ 1  กรอกข้อมูลการสมัคร

-upload รูปถ่าย  
-ผู้สมัครกรอกข้อมูลของผู้สมัครในช่องที่กำหนดให้ถูกต้องและครบถ้วน
(ส่วนข้อมูลคะแนนวิชาการจะต้องกรอกอีกครั้ง ระหว่าง 1 - 9 เมษายน 2563 )

-เสร็จแล้ว กดปุ่ม ต่อไป
-จะปรากฏข้อมูลของผู้สมัครที่กรอกลงในใบสมัครเพื่อให้ตรวจทานอีกครั้งก่อนที่จะส่งใบสมัครในเบื้องต้น
-ในกรณีที่ต้องการแก้ไขข้อมูล กดปุ่ม แก้ไข  จะกลับไปที่หน้ากรอกใบสมัครเพื่อให้แก้ไขข้อมูลอีกครั้ง
-ในกรณีต้องการเก็บใบสมัครเบื้องต้นไว้ กดปุ่ม พิมพ์ หรือ ในกรณีที่ต้องการบันทึกเก็บไว้ 
กดปุ่ม  บันทึก

-เมื่อข้อมูลทั้งหมดถูกต้องแล้ว ให้ส่งใบสมัคร (ส่งได้เพียงครั้งเดียว) โดย กดปุ่ม ส่งใบสมัครเบื้องต้น
 
ขั้นตอนที่ 2  พิมพ์ใบชำระเงินค่าสมัครและชำระเงิน

-หลังจากกดปุ่ม ส่งใบสมัครเบื้องต้นแล้ว  จะปรากฏ ดังนี้
 1.  ข้อความตอบรับว่า "ได้รับใบสมัครเบื้องต้นของท่านเรียบร้อยแล้ว"
 2.  ใบสมัครซี่งมีข้อมูลของผู้สมัครตามที่ได้กรอกไว้
 3. แบบฟอร์มการชำระเงินค่าสมัคร ผู้สมัครจะต้อง  
-นำแบบฟอร์มการชำระเงินค่าสมัคร ( 350 บาท ) ไปชำระเงินที่เคาน์เตอร์ 
บมจ. ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา ระหว่างวันที่   1 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 3 เมษายน 2563
 
ขั้นตอนที่ 3   ตรวจสอบสถานะการชำระเงิน

-ภายหลังจากที่ผู้สมัครชำระเงินค่าสมัครไปแล้ว จะตรวจสอบการชำระเงินได้ทันที   และหลังจากชำระเงินเเล้ว 3 วันทำการ จะปรากฏ "เลขประจำตัวผู้สมัคร" ที่มุมขวาด้านบนของใบสมัคร เช่น ถ้าชำระเงินวันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2563 จะปรากฎหมายเลขผู้สมัคร ในวันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2563
(เว้นวันหยุดราชการ 2 วัน) 
- ผู้สมัครสามารถตรวจสอบการชำระเงินได้โดย กดปุ่ม ตรวจสอบการชำระเงิน จากนั้นให้กรอกเลขประจำตัวประชาชน และ กดปุ่ม ค้นหา จะปรากฏ ดังนี้
 1. ข้อความตอบรับว่า"ได้รับเงินค่าสมัครของท่านเรียบร้อยแล้ว"
 2.  "เลขชำระเงิน"
 3. ใบสมัครที่มี "เลขประจำตัวผู้สมัคร" ที่มุมขวาด้านบนของใบสมัคร
 
ขั้นตอนที่ 4   กรอกข้อมูลคะแนนวิชาการระหว่าง 1 - 9 เมษายน 2563  ) 

-ผู้สมัครที่จะกรอกคะแนนวิชาการได้ จะต้องผ่านขั้นตอนการชำระเงินเรียบร้อยแล้วเท่านั้น 
-ผู้สมัครสามารถกรอกคะแนนวิชาการได้โดย กดปุ่ม คะแนนวิชาการ จากนั้นให้กรอกเลขประจำตัวประชาชน และ กดปุ่ม ค้นหา
-จะปรากฏเลขชำระเงินของผู้สมัคร ให้คลิกที่เลขชำระเงิน
-จะปรากฏใบสมัครซี่งมีข้อมูลของผู้สมัครตามที่ได้กรอกไว้ในครั้งแรก
-ผู้สมัครจะมีสถานะเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษา ชั้น ม.6 แล้ว เนื่องจากการกรอกคะแนนอยู่ในช่วงเมษายน
-กรอกข้อมูลคะแนนวิชาการ ในช่องที่กำหนดให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงกับหลักฐาน ได้แก่
 * GPAX 6 ภาคเรียน
  GAT และ Username, Password, PAT2 และ Username, Password 
 (คะแนน ปี 2562-2563 ที่ดีที่สุด)
O-NET ทุกรหัสวิชา 
 (คะแนน ปี 2561 หรือ 2562)


- เสร็จแล้ว กดปุ่ม  ต่อไป
              - จะปรากฏข้อมูลคะแนนวิชาการที่กรอกลงในใบสมัครเพื่อให้ตรวจทานอีกครั้งก่อนที่จะส่งใบสมัครที่สมบูรณ์ (ประกอบด้วยข้อมูลผู้สมัครและคะแนนวิชาการ)
              - ในกรณีที่ต้องการแก้ไขข้อมูล
 กดปุ่ม แก้ไข  จะกลับไปที่หน้ากรอกใบสมัครเพื่อให้แก้ไขข้อมูลอีกครั้ง  เมื่อแก้ไขแล้วควรตรวจทานข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วนอีกครั้งก่อนที่จะส่งใบสมัครที่สมบูรณ์ เนื่องจากส่งใบสมัครที่สมบูรณ์ได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น
              - ผู้สมัครจะต้องเก็บใบสมัครที่สมบูรณ์ไว้เป็นหลักฐานการสมัครต่อไป ให้ กดปุ่ม พิมพ์ หรือ ในกรณีที่ต้องการบันทึกเก็บไว้  กดปุ่ม  บันทึก
             - เมื่อข้อมูลทั้งหมดถูกต้องครบถ้วนแล้ว  ต้องการส่งใบสมัคร กดปุ่ม ส่งใบสมัครที่สมบูรณ์
 
ขั้นตอนที่ 5   พิมพ์ใบสมัคร

-หลังจากกดปุ่ม ส่งใบสมัครที่สมบูรณ์แล้ว  จะปรากฏ ดังนี้
 1.  ข้อความตอบรับว่า "ได้รับใบสมัครที่สมบูรณ์ของท่านเรียบร้อยแล้ว"
 2.  ใบสมัครซี่งมีข้อมูลของผู้สมัครและคะแนนวิชาการตามที่ได้กรอกไว้ พร้อมทั้งมี"เลขประจำตัวผู้สมัคร" ที่มุมขวาด้านบนของใบสมัคร
 ผู้สมัครจะต้อง  พิมพ์ใบสมัครออกมา โดย กดปุ่ม พิมพ์ และลงลายมือชื่อผู้สมัครด้านล่าง เพื่อใช้เป็นหลักฐานการสมัครต่อไป
-ใน กรณีที่ผู้สมัครกรอกข้อมูลผู้สมัครและคะแนนวิชาการไปแล้ว แต่ไม่สามารถดำเนินการพิมพ์ หรือบันทึกได้ในครั้งแรก  จะสามารถพิมพ์หรือบันทึกใบสมัครที่สมบูรณ์ได้อีก โดยที่คลิกปุ่ม  ค้นหาใบตรวจสอบข้อมูล จากนั้นกรอก เลขประจำตัวประชาชน และ กดปุ่ม ค้นหา จะปรากฏเลขชำระเงินของผู้สมัคร  ให้คลิกที่เลขชำระเงิน แล้วจึง พิมพ์ หรือ บันทึก
 
  
 ข้อควรระวัง

1.ผู้สมัครสามารถสมัครได้เพียง ครั้งเดียวเท่านั้น
2.ผู้สมัครต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครฯ และต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงกับความเป็นจริง วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ จะไม่รับผิดชอบกรณีที่ผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ครบตามที่กำหนด ไม่ปฏิบัติตามระเบียบขั้นตอนการสมัคร กรอกข้อมูลในใบสมัครไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง อันทำให้เสียสิทธิ์ในการสมัครเข้าเป็นนักเรียนพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ และจะไม่คืนเงินค่าสมัครไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
3.การกรอกข้อมูลในใบสมัคร  จะต้องตรวจทานให้ถูกต้องและสมบูรณ์ก่อนที่จะส่งใบสมัคร เพราะจะไม่สามารถกลับมาแก้ไขข้อมูลได้อีก หากข้อมูลผิดพลาดอันเกิดจากการกรอกข้อมูล จะถือว่าใบสมัครนั้นเป็นโมฆะ
4.ชื่อ-นามสกุล และเลขประจำตัวประชาชน ที่ใช้ในการสมัครจะต้องเป็นชื่อ-นามสกุล และเลขประจำตัวประชาชนที่ตรงกับในบัตรประจำตัวประชาชน
5.ก่อนส่งใบสมัครกรุณาตรวจสอบเลขประจำตัวประชาชนให้ถูกต้อง  เนื่องจาก ท่านจะต้องใช้"เลขประจำตัวประชาชน"เป็นเลขอ้างอิงตลอดกระบวนการสมัคร 

  

ผู้สมัครโปรดทราบ

 * ท่านสามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตเท่านั้น
* กรุณาตรวจสอบข้อมูลของท่านให้ถูกต้องครบถ้วน ก่อนกดปุ่ม "ส่งใบสมัคร"
 * เมื่อได้หมายเลขประจำตัวผู้สมัครแล้วให้ผู้สมัครอ่านรายละเอียดในระเบียบ การสมัครให้ครบถ้วน เพื่อให้สามารถปฏิบัติตามขั้นตอนการสมัครได้อย่าง ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์*กรณีที่ท่านกรอกใบสมัครแล้ว 
แต่ยังไม่ชำระเงินค่าสมัคร ระบบจะลบข้อมูล

     

การสมัครของท่าน หลังจากกรอกข้อมูลในระบบ 7 วันทำการ


  ข้อควรระวัง
  1. ผู้สมัครสามารถสมัครได้เพียงครั้งเดียว
  2. ชื่อ และนามสกุล ที่ท่านกรอกลงใน "ใบสมัครออนไลน์" จะต้องเป็นชื่อและนามสกุลที่ตรงกับบัตรประจำตัวประชาชน
  3. กรุณาตรวจสอบเลขประจำตัวประชาชนของท่านให้ถูกต้อง เนื่องจากเลขประจำตัวประชาชนของท่านจะใช้เป็นเลขที่อ้างอิงตลอดการสอบ
  4. การกรอกข้อมูลในใบสมัคร จะต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ ดังนั้นกรุณาตรวจทานข้อมูลให้ละเอียดก่อนคลิกปุ่ม
    [ส่ง ใบสมัคร] เพราะเมื่อท่านส่งใบสมัครไปแล้วจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้อีก และหากข้อมูลผิดพลาดอันเกิดจากการกรอกข้อมูล
    ของท่านเองจะถือว่าใบสมัครนั้น เป็นโมฆะ และหากตรวจพบว่าท่านมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กรอกไว้ หรือขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งตามประกาศ จะถือว่าท่านขาดคุณสมบัติและท่านจะไม่สามารถเรียกร้องใด ๆ ได้ทั้งสิ้น

** กรุณาใช้โปรแกรม Internet Explorer (IE) version 9 ขึ้นไป ในการสมัคร หรือ Browser
อื่นๆเช่น Google chomes และ firefox **