สารพันปัญหา
1. คำถาม : วิธีการกรอกใบสมัครให้ถูกต้องสมบูรณ์ต้องทำอย่างไร
คำตอบ : 1.1 ศึกษาวิธีการสมัคร (หน้าหลัก) ให้ละเอียด สงสัยสอบถาม
      - ปัญหาวุฒิการศึกษา คุณสมบัติผู้สมัคร หรืออื่น ๆ โทร. 02-475-2872 (ในเวลาทำการ)
      - ปัญหาความผิดพลาดของการกรอกใบสมัคร Call Center โทร. 02-257-7159 ต่อ 3 (ในเวลาทำการ)
1.2 ในขั้นตอนการกรอกข้อมูลใบสมัคร สามารถเข้าไปดูข้อมูลที่จะต้องกรอกได้และเตรียมข้อมูลให้พร้อม
1.3 การกรอกข้อมูลใบสมัคร จะต้อง กรอก 2 รอบ รอบแรก เป็นการกรอกข้อมูลของผู้สมัครเองรอบสอง เป็นการกรอกคะแนนวิชาการ ใบสมัครจึงจะสมบูรณ์
1.4 เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ตรวจทานอีกครั้ง เพื่อความถูกต้องครบถ้วนและสมบูรณ์ ป้องกันความผิดพลาด
2. คำถาม : เลขที่สมัคร จะได้ตอนไหน
คำตอบ : หลังจากชำระเงินแล้ว 3 วันทำการ ผู้สมัครสามารถเข้ามาตรวจสอบใบสมัครที่มีเลขที่ผู้สมัครได้ (มุมขวาด้านบนของใบสมัคร)
3. คำถาม : คะแนนวิชาการ จะกรอกได้ตอนไหน
คำตอบ : 3.1 หลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
               3.2 กรอกข้อมูลคะแนนวิชาการได้ ระหว่างวันที่ 18 - 28 เมษายน 2565 ตรวจทานอีกครั้ง เพื่อความถูกต้องครบถ้วนและสมบูรณ์
4. คำถาม : ความผิดพลาดที่เกิดจากการกรอกใบสมัคร ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลให้ได้
คำตอบ :ผู้สมัครจะต้องมีความระมัดระวังในการกรอกข้อมูล หากมีข้อผิดพลาด จะสามารถแก้ไขข้อมูลได้เฉพาะการกรอกคะแนนผิดเท่านั้น ( โดยแจ้งทางอีเมล online@inet.co.th ) ดังนั้น ผู้สมัครจึงควรศึกษาข้อมูล ที่ต้องกรอกและเตรียมข้อมูลให้พร้อม เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ควรตรวจทานอีกครั้ง เพื่อป้องกันความผิดพลาด
5. คำถาม : สามารถพิมพ์ใบสมัครที่สมบูรณ์ได้ตอนไหน
คำตอบ : หลังจากกรอกข้อมูลของผู้สมัครในเบื้องต้น ชำระเงินและกรอกข้อมูลคะแนนวิชาการและอัปโหลดรูปตามประกาศข้อ 6.2 เรียบร้อยแล้ว ผู้สมัครสามารถพิมพ์ใบสมัครที่สมบูรณ์ได้ ลงลายมือชื่อด้านล่าง (สามารถพิมพ์ใบสมัครที่สมบูรณ์ได้เมื่อดำเนินการตามขั้นตอน ข้อ 6.1-6.5 เรียบร้อยแล้ว) เพื่อเตรียมไว้สำหรับการตรวจหลักฐานในขั้นตอนต่อไป

6. คำถาม : คะแนนวิชาการที่ผู้สมัครต้องกรอกข้อมูล
คำตอบ : กรอกตามประกาศข้อ 5.3